Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα καθώς και το επιθυμητό χρονικό διάστημα διατήρησης του εως 12 μήνες, στην ηλεκτρονική διευθύνση : contact@greecetmscenter.com

‘’Σας ενημερώνουμε ότι το βιογραφικό σας σημείωμα δε θα διαβιβασθεί σε τρίτους και θα μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε εγγράφως την ανωτέρω δήλωσή σας, ή να ζητήσετε τη διαγραφή, διόρθωση ή τροποποίηση του βιογραφικού σας.