Μαρία Μπράτιμου

                    ΒSc(Hons), MSc

             Ψυχολόγος Υγείας, Ψυχοθεραπεύτρια CBT-oriented

EL Σπούδασε Ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ολοκλήρωσε τις Mεταπτυχιακές Σπουδές στο αντικείμενο της Ψυχολογίας Yγείας, Πρόληψης και Προαγωγής Yγιών Συμπεριφορών, διετούς φοίτησης, στο Πανεπιστήμιο Savoie de Mont Blanc, Γαλλίας.

Εργάστηκε ως ψυχολόγος, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού, στο Τμήμα Εξαρτήσεων της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής καθώς και σε μη κυβερνητική οργάνωση με νέους μειονοτικών ομάδων εστιάζοντας στη διαπολιτισμική ψυχοκοινωνική στήριξη και διατελώντας ως επόπτρια των εργαζομένων στη Grenoble, Γαλλίας.

Επίσης, η κλινική της εμπειρία επεκτείνεται στις Νευροψυχιατρικές Διαταραχές, Φάσμα Αυτισμού σε παιδιά και νέους καθώς στη Προαγωγή Σεξουαλικότητας, στον Σεξουαλικό Προσανατολισμό, με πεδίο LGBTQI εστίασης.

Εξειδικεύεται, αργότερα, στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία προσφέρωντας ατομικές και ομαδικές συνεδρίες . Η συγκεκριμένη κατεύθυνση θεωρεί πως η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι εφικτό να αλλάξει καθώς ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος συνεργάζονται ώστε να αναδειχθούν σκέψεις, συναισθημάτα και βιολογικοί παραγόντες που σχετίζονται με αυτήν και να βρεθούν εναλλακτικοί ωστόσο επικοδομητικοί τρόποι συμπεριφοράς.Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνεδρία στην Ελλάδα και στη Γαλλία.

Διατελεί, πλέον, υπεύθυνη του πρωτοπόρου εξειδικευμένου τμήματος μας γνωσιακής-συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας για την LGBTQI+ κοινότητα 

Αναλαμβάνει ατομικές/ομαδικές συνεδρίες στην Ελληνική (μητρική) και Γαλλική γλώσσα (C2) καθώς μιλά και την Αγγλική (C2).

 

EN She studied Psychology at Panteion University and completed her Postgraduate studies in Health Psychology, Prevention and Health Promotion, a two-year study at the University of Savoie of Mont Blanc, France. 

 During her postgraduate studies, she has worked as a psychologist at the Unity Substance Abuse, Grenoble University Hospital as well as in a non-governmental organisation, with young minority groups, focusing on intercultural psychosocial support. At the same time she was supervising the employees of the NGO.

Her clinical experience also extends to Neuropsychiatric Disorders, Autism Spectrum in children and young adults as well as in the Promotion of Sexuality and Sexual Orientation with LGBTQI focus.

After she specialized in Cognitive-Behavioral Psychotherapy offering individual and group sessions. This direction considers that human behavior is likely to change as the therapist and the patient work together to identify thoughts, feelings, and biological factors related to the behavior and find alternative yet constructive ways of behavior. She has participated in scientific congres in Greece and France. 

She is now the Head of our subspecialised department of Cognitive-Behavioral Psychotherapy for the LGBTQI + Community.

She offers individual / group sessions in Greek (native) and French (C2) and she speaks English (C2).  

 

Ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε ψυχοθεραπεία; 

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα προγραμματίσουμε άμεσα μια ενημερωτική συνεδρία άνευ κόστους.

FR Elle est diplomeé de Psychologie du Panteios Université et de Master2 de la Psychologie de Santé, mention Prevention, de l’Univeristé de Savoie Mont Blanc, de France.

Dans le cadre du Master, elle a travaillé au Pôle addiction de l’Hôpital Psychiatrique du Grenoble. Elle a aussi travaillé dans une Association, auprès de jeunes et d’adultes en difficulté sociale, centré au soutien psychosocial interculturel et à la supervision psychologique du reste de l’équipe. 

De plus, elle a acquis d’experience clinique dans les Troubles Neuropsychiatriques, le spectrum du Autisme, chez les enfants et les jeunes et dans la promotion de la sexualité, de l’orientantion sexuelle dans le cadre de LBTQ. 

Elle est specialisée à la thérapie Cognitive Comportementaliste, sous la forme individuelle et en groupe. Cette thérapie considere le comportement humain potentielement changeable. Quand le thérapeute et son patient collaborent vers la mise en lien de pensées, d’émotions et de facteurs biologiques avec un comportement en question, de comportements alternatifs, mais bien aussi constructifs, peuvent être découvrir et adopté. 

Elle participait aux colloques en France et en Grece. A l’actuel elle est responsable du departement specialisé en TCC pour la communaute LGBTQI+ du notre Centre. 

Elle conduit de thérapies en individuel et en groupe, en grec (langue maternelle) et en francais (C2). Elle parle aussi l’anglais (C2). 

Voulez-vous prendre un rendez-vous en français et commencer votre thérapie de contact ou à distance? N’hésitez pas a nous contacter!